"Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki" Benjamin Franklin

Podatki to taka część naszego życia, z którą każdy ma coś wspólnego, choć chciałby zapewne jak najmniej. Jest to dziedzina dolegliwa i skomplikowana, w której niełatwo jest się odnaleźć. Dlatego powstała nasza kancelaria – aby pomagać. W biznesie i w życiu. Jesteśmy po to aby rozwiązywać problemy.

Zapraszamy do kontaktu

Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad w zakresie spraw podatkowych. Doradzimy optymalny sposób rozwiązania danego problemu. Prowadzimy także doradztwo w zakresie spraw formalnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a także ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria udziela porad dotyczących następujących podatków:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.

Możliwe jest sporządzeniem na zlecenie klienta pisemnej opinii dotyczącej określonego zagadnienia podatkowego. Opinia taka zawiera przytoczenie podstaw prawnych, przedstawienie stanowiska doradcy podatkowego w danej sprawie, aktualnego stanu orzecznictwa oraz ocenę dotyczącą potencjalnych możliwości dalszego postępowania ze wskazaniem powstałych ryzyk.

Czynności sprawdzające mogą być wszczęte przez organ podatkowy pierwszej instancji w celu m.in. sprawdzenia terminowości składania deklaracji i wpłat podatków, stwierdzenia formalnej poprawności złożonej deklaracji, a także jej zgodności z dokumentami źródłowymi. Tryb ten może być zastosowany przez organ także w celu zweryfikowania przychodów i wydatków podatnika w zakresie niezbędnym do ujawnienia i opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych. Czynności sprawdzające z reguły odbywają się w siedzibie urzędu skarbowego, a o ich wszczęciu podatnik dowiaduje się poprzez wezwanie pisemne lub telefoniczne do dokonania określonej czynności, np. stawienia się w celu udzielenia wyjaśnień lub dostarczenie dokumentacji źródłowej. W toku czynności sprawdzających organ ustala czy są nieprawidłowości, które mogą być podstawą wytypowania podatnika do kontroli podatkowej lub wszczęcia postępowania podatkowego.

Doradca podatkowy może pomóc klientowi na tym etapie np. poprzez jego reprezentację przed organem lub pomoc w analizie dokumentacji za dany okres, co może prowadzić do wcześniejszego wykrycia ewentualnych błędów i złożenia korekt deklaracji celem doprowadzenia do stanu prawidłowego, zanim organ podatkowy stwierdzi nieprawidłowości.

Kontrola podatkowa jest wszczynana z urzędu przez organy podatkowe pierwszej instancji. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę podatkowa rozpoczyna co do zasady doręczenie przez kontrolującego stosownego upoważnienia wraz z okazaniem legitymacji służbowej, a kończy doręczenie kontrolowanemu protokołu kontroli. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej podatnik jest co do zasady uprzednio zawiadamiany, a sama kontrola odbywa się u podatnika.

Zarówno wszczęcie, jak i prowadzenie kontroli to proces sformalizowany i wymaga prawidłowego zabezpieczenia interesów podatnika. Rolą doradcy podatkowego jest udzielenie klientowi wskazówek w trakcie kontroli. Doradca podatkowy jako pełnomocnik klienta podczas kontroli zapewnia realizację jego interesów, utrzymuje kontakt z osobami kontrolującymi, przez co wpływa na to, aby rezultat kontroli był możliwie korzystny dla podatnika w danych warunkach. W przypadku niesatysfakcjonującego klienta rezultatu kontroli, doradca podatkowy może w prawidłowy sposób sporządzić zastrzeżenia do protokołu kontroli przedstawiając argumenty podatnika w oparciu o przepisy prawa i stosowny materiał dowodowy. Ma to znaczący wpływ na dalszy przebieg postępowania, zwłaszcza że w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli, zgromadzony materiał dowodowy może być następnie wykorzystany przez organ zarówno w postępowaniu podatkowym, jak i karnoskarbowym.

Postępowanie podatkowe wszczyna organ podatkowy na żądanie strony lub z urzędu. Najczęściej jest ono wszczynane wobec podatnika gdy organ podatkowy poddaje w wątpliwość prawidłowość kwot podatku wykazanych w złożonej deklaracji podatkowej. Wszczęcie postępowania stanowi następstwo kontroli podatkowej. W toku postępowania organ dąży do określenia prawidłowych kwot podstaw opodatkowania i podatku w drodze decyzji. Rolą doradcy podatkowego jako pełnomocnika klienta jest zabezpieczenie przeprowadzenia postępowania przez organ w sposób rzetelny i prawidłowy, z uwzględnieniem interesów podatnika i jego argumentów w sporze. W konsekwencji działania doradcy podatkowego zmierzają do wydania przez organ rozstrzygnięcia jak najbardziej korzystnego wobec reprezentowanej strony.

Postępowanie kontrolne jest szczególnym rodzajem postępowania podatkowego, wszczynanym przez organ kontroli skarbowej, którym z reguły jest dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej. Do zakresu kontroli skarbowej wchodzą między innymi: kontrola zadeklarowanych podstaw opodatkowania oraz obliczania i wpłacania podatków, ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, kontrola źródeł pochodzenia majątku i ujawnianie przychodów ze źródeł nieujawnionych. Postępowanie kontrolne jest szczególnym rodzajem postępowania podatkowego i kończy się wydaniem decyzji lub wyniku kontroli. W toku postępowania kontrolnego organ ma prawo wszczęcia kontroli podatkowej. Organy kontroli skarbowej mają szerokie uprawnienia wobec kontrolowanego, w tym wnioskowanie o dokonanie zabezpieczenia na majątku podatnika na poczet przybliżonych kwot zobowiązań podatkowych. Stąd w tego rodzaju postępowaniu istotne jest aby doradca podatkowy jako pełnomocnik podatnika czuwał nad zabezpieczeniem jego interesów. Należy zwrócić uwagę że postępowania kontrolne często trwają wiele miesięcy i mogą w sposób znaczący utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

Kancelaria sporządza na rzecz klienta szeroki zakres podań i pism do organów podatkowych. Wśród nich należy wymienić:

Odwołania

Odwołanie to środek procesowy służący podważeniu decyzji organu podatkowego pierwszej instancji. Wnosi się je do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Organ odwoławczy otrzymuje akta sprawy i przeprowadza postępowanie ponownie. Następnie wydaje rozstrzygnięcie w formie decyzji, którą może między innymi uchylić decyzję organu I instancji.

Zażalenia

Zażalenie jest środkiem odwoławczym, który można wnieść na postanowienie. Wnosi się je do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. W odróżnieniu od decyzji, na postanowienie zażalenie przysługuje tylko gdy ustawa tak stanowi. Jeśli na postanowienie wydane w toku postępowania zażalenie nie przysługuje, podatnik może podnieść zarzuty dopiero w odwołaniu od decyzji kończącej to postępowanie.

Inne pisma

Istnieje szereg rozmaitych pism, podań, wniosków, zawiadomień, informacji itp., do składania których podatnicy są obowiązani lub w określonych przypadkach mają do tego prawo. Podanie co do zasady powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adresu, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Przykładami podań mogą być: wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty, o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o akceptację szacunkowej proporcji odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, o wydanie różnego rodzaju zaświadczeń. Przy składaniu wniosków do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia organu istotna jest odpowiednia konstrukcja uzasadnienia wraz z podaniem podstaw prawnych.

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego to środek, który może w znaczący sposób zwiększyć pewność podatnika odnośnie skutków podatkowych określonych zdarzeń gospodarczych. Uzyskanie indywidualnej interpretacji w danej sprawie pozwala uzyskać urzędową wykładnię prawa podatkowego, która zasadniczo chroni podatnika przed odmienną kwalifikacją podatkową danego zdarzenia lub transakcji przez organ podatkowy. Interpretacje indywidualne są wydawane przez Ministra Finansów, który działa za pośrednictwem dyrektorów wyspecjalizowanych Izb Skarbowych. Interpretacja jest wydawana nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej wydania. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Powinien zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, którego interpretacja ma dotyczyć, oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Przy konstruowaniu wniosku kluczowe jest zarówno spełnienie wymogów formalnych, jak również precyzyjne sformułowanie opisywanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska wraz z odpowiednią argumentacją.

W przypadku wyczerpania wszelkich dostępnych środków odwoławczych od rozstrzygnięcia organu podatkowego, podatnik ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skarga przysługuje zarówno na decyzje, na postanowienia kończące postępowania w sprawie, jak również na interpretacje indywidualne. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego według siedziby organu, który to rozstrzygnięcie wydał, za pośrednictwem tego organu. Skarga musi spełniać szereg określonych w przepisach prawa wymagań formalnych i materialnych. Wniesienie skargi na decyzję lub postanowienie może spowodować wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu wydania przez sąd wyroku w sprawie. W wyniku rozpatrzenia skargi sąd może między innymi uchylić zaskarżone rozstrzygnięcie. Należy mieć na uwadze, że postępowanie sądowe służy kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia organu podatkowego pod względem materialnym i procesowym, natomiast nie służy gromadzeniu nowych dowodów w sprawie.

Jeżeli rozstrzygnięcie sądu I instancji jest dla skarżącego niesatysfakcjonujące, prawo przewiduje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Środek ten wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny jako ostateczne nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

W polskim systemie prawa podatkowego najczęściej to podatnik jest zobowiązany samodzielnie obliczyć kwotę podatku, a następnie złożyć organowi podatkowemu stosowne zeznanie lub deklarację.

Kancelaria sporządza w imieniu i na rzecz klientów deklaracje i zeznania dotyczące następujących podatków:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.

W praktyce gospodarczej nierzadko występują sytuacje, że nieprawidłowości w złożonych zeznaniach i deklaracjach są ujawniane po upływie pewnego czasu od ich złożenia. Błędy te mogą dotyczyć na przykład: błędnej kwalifikacji podatkowej określonych zdarzeń, nieprawidłowego ich ujęcia lub braku ich wykazania wskutek zaniechania czy ujawnienia stosownej dokumentacji w późniejszym czasie. Taka sytuacja rodzi konieczność dokonania ponownych obliczeń podstaw opodatkowania i kwot podatku oraz złożenia stosownych korekt. Złożenie korekty deklaracji może powodować konieczność dopłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, jak również może wiązać się z powstaniem nadpłaty podatku i pojawieniem się możliwości odzyskania nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego. Należy zwrócić uwagę na znaczne sformalizowanie postępowania przed organem podatkowym w sprawie uzyskania zwrotu nadpłaty, jak również na częste wszczynanie przez organy czynności mających na celu zweryfikowanie danych ujawnianych w skorygowanych deklaracjach.

W trakcie planowania nowych operacji gospodarczych przedsiębiorca powinien mieć na uwadze potencjalne ryzyko podatkowe. Zadaniem doradcy podatkowego jest zwrócenie uwagi klienta na ewentualne zagadnienia podatkowe, które mogą mieć wpływ na rentowność projektu. Analiza umowy pod kątem skutków podatkowych jest w stanie dostarczyć informacji, które pozwolą uniknąć rozmaitych pułapek, mogących istotnie zmniejszyć zyski z nowego projektu lub nawet uczynić go zupełnie nieopłacalnym. Czasami nawet niewielka modyfikacja treści umowy może pozwolić na zwiększenie spodziewanych przychodów.

Do form prowadzenia działalności gospodarczej zaliczyć można między innymi: indywidualną działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółki osobowe i kapitałowe. Każda z tych form ma odmienną charakterystykę, zarówno od strony podatkowej jak i biznesowej, wliczając w to stopień odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania firmy. Poza samym aspektem wyboru jednej z wymienionych form prowadzenia firmy, przepisy podatkowe pozwalają na pewien stopień swobody w wyborze rozwiązań podatkowych dla każdej z nich. Doradca podatkowy może pomóc znaleźć optymalne, zgodne z przepisami rozwiązanie wielu rozmaitych zagadnień – oto przykłady:

 • uruchamiam nową działalność – jakie są koszty rozpoczęcia i jakich formalności należy dokonać?
 • jaka forma opodatkowania podatkiem dochodowym będzie najbardziej odpowiednia, a może wybrać formę zryczałtowaną?
 • jak wybrać optymalną formę rozliczeń z ZUS?
 • czy wybrać zaliczki miesięczne, czy kwartalne, a może uproszczone w stałej miesięcznej kwocie?
 • czy warto być podatnikiem VAT czynnym, a może lepiej skorzystać ze zwolnienia?
 • w jaki sposób można odliczać VAT gdy prowadzona jest także działalność zwolniona?
 • jak w optymalny sposób wprowadzić i rozliczać samochody w firmie?
 • w jaki sposób skonstruować umowę spółki aby uniknąć nadmiernego opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 • jak w optymalny sposób dofinansować spółkę z o.o.?
 • i wiele innych.

Audyt prowadzonej działalności pod kątem podatkowym może przynieść zauważalne dodatnie skutki finansowe. Doradca podatkowy jest w stanie przeanalizować między innymi:

 • czy rozliczenia podatkowe są dokonywane w sposób prawidłowy
 • czy jest możliwość uzyskania oszczędności podatkowych w sposób zgodny z przepisami
 • czy jest możliwość wyboru korzystniejszych rozwiązań podatkowych, a może nawet uzyskania oszczędności przez zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • czy można uzyskać oszczędności w zakresie obciążenia składkami ZUS
 • i wiele innych.

Kancelaria świadczy pomoc w zakładaniu poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, w tym między innymi:

 • przedstawienie wszelkich kosztów związanych z założeniem nowej działalności gospodarczej lub spółki
 • sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z założeniem działalności gospodarczej
 • sporządzenie projektów umów spółek cywilnych oraz handlowych: osobowych i spółek z o.o.
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji w celu uzyskania wpisu w KRS, REGON, NIP, VAT
 • szybkie uruchomienie działalności w formie spółki z o.o. – już w dniu pierwszej wizyty w kancelarii notarialnej
 • oraz inne usługi w zależności od potrzeb klienta.

Rzeczywistość gospodarcza zmienia się nieustannie, a wraz z nią potrzeby naszych klientów. Dlatego staramy się w ramach swoich możliwości i doświadczenia świadczyć pomoc w rozwiązywaniu spraw niestandardowych. Przedstaw nam swoje potrzeby, a przeanalizujemy w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Zespół

„Ludzka kreatywność jest największym zasobem.” Richard Florida

Radosław Piekutowski – doradca podatkowy nr 12694 Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie rachunkowości i finansów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej związany z podatkami i rachunkowością. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i biurach rachunkowych obsługujących małe i średnie podmioty. Poza prowadzeniem kancelarii doradczej jest też wspólnikiem w Profito Biuro Rachunkowe, dzięki czemu jest na bieżąco z problemami podatkowymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach. W swej praktyce łączy znajomość przepisów podatkowych z ich praktycznym zastosowaniem. Jest pełnomocnikiem w sprawach podatkowych, a także aktywnie prowadzi księgi rachunkowe. Na bieżąco aktualizuje i poszerza wiedzę i doświadczenie poprzez uczestnictwo w szkoleniach z dziedziny m.in. podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego.

Dlaczego Warto

„Najkosztowniejsze są darmowe porady finansowe, których udzielają przyjaciele i ubodzy krewni.” Robert Kiyosaki

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, który utworzony został na mocy ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Wszyscy doradcy podatkowi należą do samorządu zawodowego, jakim jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest, między innymi, posiadanie nieskazitelnego charakteru, bogate doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje, potwierdzone złożeniem egzaminu państwowego. Zakres wiedzy posiadanej przez doradcę podatkowego obejmuje nie tylko szeroko rozumiane prawo podatkowe, ale także rachunkowość, prawo handlowe i inne dziedziny prawa, które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak np. prawo pracy czy ubezpieczeń społecznych.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Korzystając z usług doradcy podatkowego klient ma gwarancję, że jego interesy są reprezentowane przez osobę kompetentną, której wiedza została zweryfikowana złożonym egzaminem państwowym. Ponadto wiedza o interesach klienta uzyskana przez doradcę podatkowego stanowi prawnie chronioną tajemnicę zawodową, z której może być on zwolniony tylko w wyjątkowych przypadkach. Tajemnica ta obowiązuje doradcę także po zakończeniu współpracy z klientem.

Czynności doradcy podatkowego obejmują m.in.:

1) udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego,

2) prowadzenie ksiąg podatkowych, rachunkowych i innych ewidencji,

3) sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,

4) sporządzanie różnego rodzaju pism, odwołań, zażaleń, skarg itd. z zakresu prawa podatkowego,

5) reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Doradca podatkowy wykonuje swój zawód z poszanowaniem prawa oraz zasad etyki zawodowej.

Ostatnie wpisy na blogu

„Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.” Henry Ford

Partnerzy

„Ponieważ relacja zakłada, że inwestują w nią dwie osoby, jej wartość rośnie dwukrotnie szybciej niż wartość pojedynczej inwestycji.” Kevin Kelly

Biuro Rachunkowe Profito
Biuro Rachunkowe Profito
Strony Internetowe Lublin
Agencja Reklamowa L4

Zapraszamy Państwa do kontaktu z kancelarią

"Mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy więcej słuchali niż mówili." Epiktet

Kancelaria Doradcy Podatkowego - Radosław Piekutowski
Telefon: +48 504 004 064
Kancelaria czynna w godzinach: 9.00-15.00. W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Adres: Al. Warszawska 49 lokal 2, 20-803 Lublin
NIP: 7122642950 - REGON: 060742551

*Pole obowiązkowe

  adminHome