Blog firmowy

Umowy o pracę – przegląd zmian obowiązujących od 2016 r.

Zmiany w zakresie umów o pracę wprowadza nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1220), która wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 r. Zarys tych zmian jest następujący:

1. Nie będzie już możliwości zawierania umów o pracę na czas wykonania określonej pracy. Umowy te zawarte przed wejściem w życie nowelizacji zachowują ważność do upływu czasu ich trwania.

2. Zostaje wprowadzona możliwość zawarcia przez pracodawcę kolejnej umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem. Przy czym kolejna umowa o pracę na okres próbny musi dotyczyć innego rodzaju pracy niż pierwsza z tych umów. Jednakże kodeks będzie przewidywał możliwość zawarcia przez pracodawcę umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem także w celu wykonywania tej samej pracy, ale tylko jeden raz i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę dotyczącej tych samych czynności.

3. Okres zatrudnienia na podstawie umowy (umów) o pracę na czas określony jednej osoby nie będzie mógł przekroczyć u tego samego pracodawcy 33 miesięcy, a w tym czasie możliwe będzie zawarcie trzech umów okresowych. Przekroczenie tego okresu lub zawarcie czwartej kolejnej umowy spowoduje z mocy prawa przekształcenie obowiązującej w tym dniu umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony. Od tej zasady przewidziano kilka wyjątków, m.in. dla umów zawartych na czas kadencji, dla prac dorywczych i sezonowych. W przypadku umów o pracę zawartych na czas określony obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji, okres 33 miesięcy liczony będzie co do zasady od tego dnia, tj. od 22 lutego 2016 r. Umowa ta będzie traktowana jako pierwsza z umów okresowych, z tym że jeśli między rozwiązaniem poprzedniej umowy a zawarciem nowej nie minie jeden miesiąc, traktowana będzie jako druga kolejna umowa.

4. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie określany na tych samych zasadach co dla umów o pracę na czas nieokreślony. Zatem okresy wypowiedzenia wyniosą:

  • 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy i nie krócej niż 3 lata,
  • 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy co najmniej 3 lata.

Zawarte w umowach klauzule o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia, zawarte przed dniem wejścia w życia nowelizacji, utracą ważność. Należy mieć także na uwadze, że dla umów trwających 22 lutego 2016 r. a wypowiedzianych nie wcześniej niż w tym dniu, czas zatrudnienia u danego pracodawcy dla potrzeb ustalenia długości okresu wypowiedzenia należy liczyć od 22 lutego 2016 r.

adminUmowy o pracę – przegląd zmian obowiązujących od 2016 r.